Máy nướng xúc xích 7 thanh ET-R7

Liên hệ

𝙈𝙖́𝙮 𝙣𝙪̛𝙤̛́𝙣𝙜 𝙭𝙪́𝙘 𝙭𝙞́𝙘𝙝 𝙢𝙤𝙙𝙚𝙡 𝙀𝙏-𝙍2-7 𝙡𝙖̀ 𝙨𝙖̉𝙣 𝙥𝙝𝙖̂̉𝙢 𝙘𝙝𝙖̂́𝙩 𝙡𝙪̛𝙤̛̣𝙣𝙜 𝙘𝙖𝙤, đ𝙪̛𝙤̛̣𝙘 𝙨𝙖̉𝙣 𝙭𝙪𝙖̂́𝙩 𝙗𝙤̛̉𝙞 𝙀𝙏𝙊𝙉, 𝙣𝙝𝙖̀ 𝙨𝙖̉𝙣 𝙭𝙪𝙖̂́𝙩 𝙝𝙖̀𝙣𝙜 đ𝙖̂̀𝙪 𝙡𝙞̃𝙣𝙝 𝙫𝙪̛̣𝙘 𝙩𝙝𝙞𝙚̂́𝙩 𝙗𝙞̣ 𝙢𝙖́𝙮 𝙘𝙝𝙚̂́ 𝙗𝙞𝙚̂́𝙣 𝙩𝙝𝙪̛̣𝙘 𝙥𝙝𝙖̂̉𝙢.
-𝑇ℎ𝑎̂𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑣𝑜̉ 𝑚𝑎́𝑦 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑙𝑎̀𝑚 ℎ𝑜𝑎̀𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑖𝑛𝑜𝑥, 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑐ℎ𝑜 𝑚𝑎́𝑦 𝑐𝑜́ đ𝑜̣̂ 𝑏𝑒̂̀𝑛 𝑐𝑎𝑜, 𝑐ℎ𝑎̆́𝑐 𝑐ℎ𝑎̆́𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑠𝑎́𝑛𝑔 đ𝑒̣𝑝 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑖̣ 𝑔𝑖̉ 𝑠𝑒́𝑡.
– 7 𝑡ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑢̣𝑐 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑎́𝑦 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑙𝑎̀𝑚 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑖𝑛𝑜𝑥 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑣𝑒̣̂ 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑑𝑒̂̃ 𝑑𝑎̀𝑛𝑔.
-𝑀𝑎́𝑦 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑖̣ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑘ℎ𝑎𝑦 𝑖𝑛𝑜𝑥 đ𝑒̂̉ 𝑏𝑎̣𝑛 ℎ𝑢̛́𝑛𝑔 𝑑𝑎̂̀𝑢 𝑚𝑜̛̃ 𝑐ℎ𝑎̉𝑦 𝑡𝑢̛̀ 𝑥𝑢́𝑐 𝑥𝑖́𝑐ℎ 𝑥𝑢𝑜̂́𝑛𝑔.
-𝐶𝑜́ 2 𝑏𝑜̣̂ đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑐ℎ𝑖̉𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡, 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑏𝑜̣̂ đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑐ℎ𝑖̉𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑐ℎ𝑜 3 𝑡ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑏𝑜̣̂ 𝑐𝑜̀𝑛 𝑙𝑎̣𝑖 đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑐ℎ𝑖̉𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑐ℎ𝑜 4 𝑡ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑐𝑜̀𝑛 𝑙𝑎̣𝑖, 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑎̣𝑛 đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑐ℎ𝑖̉𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡 đ𝑜̣̂ 𝑔𝑖𝑢̛̃ 𝑛𝑜́𝑛𝑔, ℎ𝑎𝑦 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔 𝑥𝑢́𝑐 𝑥𝑖́𝑐ℎ 𝑑𝑒̂̃ 𝑑𝑎̀𝑛𝑔.
-𝑇𝑢̛̣ đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̆́𝑡 đ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑘ℎ𝑖 đ𝑎̣𝑡 đ𝑢́𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡 đ𝑜̣̂ 𝑐𝑎̀𝑖, 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑚 đ𝑖𝑒̣̂𝑛
👉𝑵𝒈𝒐𝒂̀𝒊 𝒏𝒖̛𝒐̛́𝒏𝒈 𝒙𝒖́𝒄 𝒙𝒊́𝒄𝒉 𝒓𝒂 𝒃𝒂̣𝒏 𝒄𝒐́ 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒔𝒖̛̉ 𝒅𝒖̣𝒏𝒈 𝒎𝒂́𝒚 đ𝒆̂̉ 𝒏𝒖̛𝒐̛́𝒏𝒈 𝒏𝒆𝒎, 𝒏𝒖̛𝒐̛́𝒏𝒈 𝒍𝒂̣𝒑 𝒙𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒏𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒍𝒐𝒂̣𝒊 𝒕𝒉𝒖̛̣𝒄 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎 𝒌𝒉𝒂́𝒄.
Khuyến mại:
- Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và free ship đơn tỉnh với đơn hàng trên 1 triệu (Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nam, Ninh Bình, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hòa Bình, Thanh Hóa, Sơn Tây, Phú Thọ, Hải Dương...) theo xe tuyến cố định ngày hàng tuần